Archive for the ‘Lirik Lagu’ Category

27
Oct

Sitalasari

   Posted by: admin

Lirik Lagu Sitalasari

Dapot ma rudang, Sitalasari baya, Da bai bulang
Naroh do inang baya, bagi iya do, runduk homa

Tarsunggul uhur, adat nahinan homa,
Rap ma hita, na hophop ma.

Sitalasari tambar ni sihol baya, bani huta.
Patudu ma da baya, mada tuah, goran homa
bonani tortor, doding hatata baya,
Rap ma nari hita homa.

Dapot ma rudang, Sitalasari baya, Da bai bulang
Naroh do inang baya, bagi iya do, runduk homa

Tarsungguh uhur, adat nahinan homa,
Rap ma hita, na hophop ma.

Sitalasari tambar ni sihol baya, bani huta.
Patudu ma da baya, mada tuah, goran homa
bonani tortor, doding hatata baya,
Rap ma nari hita homa.

Dapot ma rudang, Sitalasari baya, Da bai bulang
Naroh do inang baya, bagi iya do, runduk homa
Tarsunggul uhur, adat nahinan homa,
Rap ma hita, na hophop ma.
Sitalasari tambar ni sihol baya, bani huta.
Patudu ma da baya, mada tuah, goran homa
bonani tortor, doding hatata baya,
Rap ma nari hita homa.
Dapot ma rudang, Sitalasari baya, Da bai bulang
Naroh do inang baya, bagi iya do, runduk homa
Tarsungguh uhur, adat nahinan homa,
Rap ma hita, na hophop ma.
Sitalasari tambar ni sihol baya, bani huta.
Patudu ma da baya, mada tuah, goran homa
bonani tortor, doding hatata baya,
Rap ma nari hita homa.